Sembelihanku Hanya Untuk Allah by Yulian Purnama

Sembelihanku Hanya Untuk Allah - Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat pula.

About Books

Book Excerpt

Sembelihanku Hanya Untuk Allah – Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya: Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Kaum tersebut tidak membolehkan seorangpun untuk lewat kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuk berhalanya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu dari dua orang tadi: “Persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami!”.

Lelaki pertama menjawab: “Saya tidak mempunyai apapun untuk dipersembahkan!”. Kaum tadi berkata lagi: “Persembahkanlah untuk berhala kami walaupun seekor lalat!”. Maka iapun mempersembahkan seekor lalat untuk berhala. Lalu kaum tadi pun membiarkan ia lewat dan meneruskan perjalanannya. Dan orang ini akhirnya masuk neraka. Kemudian kaum tadi berkata lagi kepada satu orang yang lain: “Persembahkalah sesuatu untuk berhala kami!”. Ia menjawab: “Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah ‘azza wa jalla!”. Maka kaum tadi pun memenggal lehernya, namun akhirnya ia pun masuk surga

About the Author

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma’had Al ‘Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

 • Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab Al Muyassar Fi ‘Ilmi An Nahwi;
 • Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab At Tas-hil Qawa’id Lughah At Tanzil,
 • Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah
 • Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab Al Mukhtarat Qawa’id Al Lughah;
 • Al Ustadz Sa’id Abu Ukasyah: kitab Al Ushul At Tsalatsah;
 • Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab Al Qawa’id Al Arba’ah;
 • Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab Al Qawa’id Al Mutsla;
 • Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al ‘Aqidah Ath Thahawiyyah;
 • Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab Bulughul Maram Bab Thaharah s/d bab Zakat;
 • Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : Shifatu Shalati An Nabiy, Shifatu Shaumi An Nabiy, Ahkam Al ‘Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min ‘Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy, sebagian kitab Ma’alim Ushulil Fiqh ‘Inda Ahlissunnah Wal Jama’ah, Maqashidus Syari’ah ‘indabni Taimiyyah, sebagian kitab Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah, dan kitab-kitab lainnya.
 • Al Ustadz Abu Sa’ad Muhammad Nur Huda, MA. : Zaadud Da’iyah ilallah dan kitab lainnya.
 • Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
 • Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab Silsilah Ahadits Shahihah jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab Nukhbatul Fikar
 • Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: Tafsir As Sam’ani dari awal hingga surat An Nisa, Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan, sebagian kitab Bulughul Maram